Vedtekter

Vedtekter for EPONA

(tidl. Roligheten) RIDEKLUBB

Klubben ble stiftet 1983.

Opptatt i Hordaland Rytterkrets 1988

Sist endret 27.11.2003

§1

Visjon – Misjon – Mål

Visjon

Epona Rideklubb’s visjon er ”hest for alle”, og klubben skal tilby riding og hestestell under forhold hvor barn og ungdom skal føle seg trygg og velkommen og hvor hestens trivsel skal stå i sentrum.

Misjon

Epona Rideklubb skal skape et miljø for barn og ungdom som bygger på gjensidig respekt og kunnskap både mellom mennesker og hest, men også mennesker imellom.

Mål

Rideklubben ønsker å etablere et nytt ridesenter i fortrinnsvis Fana bydel i Bergen Kommune. Rideklubbens primære oppgave er å drive rideskole. Klubben skal prioritere skolehester og –ryttere. Vår intensjon er å drive med hest på et allsidig og allment plan. Målet er å fokusere på både den fysiske treningsdelen og det sosiale miljøet rundt en rideskole. Vi er opptatt av hestens pedagogiske muligheter når det gjelder riding og hestestell, og også mer indirekte når det gjelder psykososial utvikling. Tilbudet skal tilrettelegges slik at det også er tilgjengelig for funksjonshemmede barn og unge. Etter hvert som anlegget utvikles, ønsker klubben å arrangere større og mindre ridestevner.

§2

Organisatorisk tilknytning

Klubben er medlem av Norges Rytterforbund gjennom Hordaland Rytterkrets.

Klubben er medlem av det særforbund som klubbens årsmøte bestemmer.

Klubben hører hjemme i Bergen Kommune.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 5, 11, 12 og 13 gjelder for idrettsklubben uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egen lov.

§3

Medlemmer

Alle som lover å overholde klubbens og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt klubbens lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisa-sjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

§4

Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde klubben kontingent.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker i klubben. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte, eller som er utøver med medlemskap i klubben.

§5

Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i klubben. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet fortsatt skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra klubbens side.

§6

Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeids-fortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til godtgjørelse og refusjon av faktiske utgifter skal fremgå av klubbens budsjett og regnskap.

§7

Inhabilitet

For klubbens tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler.

§8

Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs Straffebestemmelser).

§9

Årsmøte

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i oktober/november måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede. Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles på nytt under krav om minimumsdeltakelse. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

§10

Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av klubben.

§11

Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjel-lige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§12

Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1.  Behandle klubbens årsmelding.

2.  Behandle klubbens regnskap i revidert stand.

3.  Behandle innkomne forslag.

4.  Fastsette kontingent.

5.  Vedta klubbens budsjett.

6.  Bestemme klubbens organisasjon.

7.  Velge:

a) Minimum 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styret gis anledning til å konstituere seg selv flere ganger i løpet av perioden. Det skal konstitueres en leder og en nestleder.

b) 2 revisorer

c) Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet

d) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer.

§13

Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det,

eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§14

Styret

Klubben ledes av styret som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

1.  Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2.  Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide

instruks for disse.

3.  Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de for

idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4.  Representere klubben utad.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§15

Grupper/avdelinger

Klubben kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse.

§16

Lovendring

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

§17 kan ikke endres.

§17

Oppløsning

Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag/klubber anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller dens eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret.

Ved oppløsning sendes klubbens arkiv til idrettskretsen.

Fra NIF

Generelt:   §1-17 utgjør en ufravikelig basis-lovnorm som inneholder minimum av hva alle lag/klubber må ha i sin lov. Ut over dette kan lagene/klubbene legge til det de ønsker og som anses nødvendig for nettopp dette laget/denne klubben, så lenge tilleggene ikke strider mot NIFs lov eller bestemmelser, eller mot denne lovnorm. Spesielt vil dette gjelde regler om den interne organiseringen av laget/klubben i gruppe og avdelinger, og om disse skal være representert i hovedstyret osv., jfr. lovnormens §15, og om hvordan styret skal sammen-settes, jfr. lovnormens §12.

Nye idrettslag/klubber må ved innmelding i NIF bruke lovnormen som sin lov, men kan etter at laget/klubben er tatt opp i NIF endre loven, jfr. NIFs lov §1-6 (merk at også disse endrin-gene skal godkjennes av NIF).

Reklamer